Обяви
Полезна информация
Обяви
28 август 2023 | 14:32
Процедура по отчуждаване на части от имоти в землището на гр. Нови Искър

28 юли 2023 | 11:03
Трета покана към НПО в сферата на опазване на околната среда за състава на КН на ПРР 2021-2027 г.

18 юли 2023 | 11:57
Инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обсл...

14 юли 2023 | 13:56
МРРБ представя условията за кандидатстване по процедурата за предоставяне на средства за екологосъобразна...

Виж всички
Полезна информация
18 юли 2023 | 16:48
Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстанов...

01 юни 2023 | 13:40
Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

20 февруари 2023 | 12:09
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

01 февруари 2023 | 16:59
УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативн...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
27 септември 2023 | 17:26
Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. по Програма „Р...

01 септември 2023 | 11:38
Проект на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, ...

28 август 2023 | 17:05
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за ...

03 август 2023 | 17:32
Обществено обсъждане на предстоящия прием по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ по п...

Виж всички
Нормативни актове
19 юли 2023 | 15:58
Решение № 7-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологичн...

12 юли 2023 | 17:44
Заповед № РД-02-15-95 от 04.07.2023 г. за одобряване на проект за ОУП на община Шабла, фаза окончателен ...

01 юни 2023 | 12:22
Решение № 4-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологичн...

26 май 2023 | 11:31
Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

Виж всички