Обяви
Полезна информация
Обяви
05 март 2021 | 10:47
Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. Со...

25 февруари 2021 | 13:02
Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за оценка на околната среда за програми за сътруднич...

12 февруари 2021 | 10:25
Обществена поръчка с предмет „Закупуване на лабораторни услуги за реализиране на измервания за определяне...

10 февруари 2021 | 11:00
Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Дра...

Виж всички
Полезна информация
16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
17 февруари 2021 | 13:15
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за п...

05 февруари 2021 | 14:21
ЮЦР - Доклад за екологична оценка

05 февруари 2021 | 14:18
ЮИР - Доклад за екологична оценка

05 февруари 2021 | 14:15
ЮЗР - Доклад за екологична оценка

Виж всички
Нормативни актове
23 февруари 2021 | 19:00
Закон за устройство на територията

12 февруари 2021 | 13:13
Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елеме...

18 януари 2021 | 10:12
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

14 декември 2020 | 11:53
Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, пр...

Виж всички