Обяви
Полезна информация
Обяви
30 май 2019 | 10:58
Процедура по отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на предвижданията на подробен...

30 май 2019 | 10:37
Отчуждителна процедура, обект: „Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км 230+700 на път 1-9 „Сарафово ...

18 април 2019 | 11:32
Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 32 „Пътен надл...

12 април 2019 | 15:34
Покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник (д...

Виж всички
Полезна информация
19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
19 юни 2019 | 17:10
Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и...

19 юни 2019 | 17:01
Проект на Правилник за дейността на Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и б...

18 юни 2019 | 16:21
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за...

22 май 2019 | 13:34
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет ...

Виж всички
Нормативни актове
23 май 2019 | 14:07
Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (обн., ДВ, бр....

26 февруари 2019 | 18:00
ЗАКОН за управление на етажната собственост

26 февруари 2019 | 16:07
Становища на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събр...

31 януари 2019 | 18:11
Закон за устройство на територията

Виж всички