Обяви
Полезна информация
Обяви
07 май 2021 | 12:07
Обява за провеждане на консултации по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на...

29 април 2021 | 15:01
Конкурс за свободни позиции в Съвместния секретариат на Програма Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020...

28 април 2021 | 16:43
Покана за представяне на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна пом...

14 април 2021 | 16:34
Заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр....

Виж всички
Полезна информация
20 април 2021 | 16:04
УО на ОПРР публикува анкета за обществената осведоменост по Програмата

16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
19 юли 2021 | 16:46
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

15 юли 2021 | 10:42
Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада ...

15 юли 2021 | 10:37
Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада ...

11 юни 2021 | 16:33
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизай...

Виж всички
Нормативни актове
07 май 2021 | 12:01
Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУПО Бяла

15 март 2021 | 15:04
Закон за устройство на територията

17 февруари 2021 | 18:00
ЗАКОН за управление на етажната собственост

16 февруари 2021 | 14:45
Наредба № РД-02-20-3 от 2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – откр...

Виж всички