Обяви
Полезна информация
Обяви
23 ноември 2022 | 16:16
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост на територията на община Костенец

17 ноември 2022 | 13:30
ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участва...

07 ноември 2022 | 12:32
Отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда в землищата на гр. Пловдив и с. Скутаре

04 ноември 2022 | 13:20
Покана към юридическите лица с нестопанска цел за участие на представители като наблюдатели в състава на ...

Виж всички
Полезна информация
11 ноември 2022 | 13:36
Възможно прекъсване на работата web услугите и електронната поща на МРРБ на 12.11.2022 г.

21 октомври 2022 | 18:55
Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна прог...

07 март 2022 | 13:55
Съобщение във връзка с изменение на ЗУТ (ДВ, бр.16/2021г.) по отношение на чл.167, ал.1, т.2

13 януари 2022 | 16:44
Гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по нова програма за 2022 г.

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
05 декември 2022 | 17:17
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изис...

02 декември 2022 | 15:14
Проект на Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътна карта за из...

30 ноември 2022 | 18:09
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

25 ноември 2022 | 14:25
Проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап...

Виж всички
Нормативни актове
06 октомври 2022 | 10:35
Становище по прилагането на глава тринадесета от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изисква...

30 септември 2022 | 12:40
Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

14 юли 2022 | 16:37
Критерии за оценка и приоритизация на геозащитни обекти

16 май 2022 | 14:21
Прилагане на § 17 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредбата за изменение и допълнение ...

Виж всички