Обяви
Полезна информация
Обяви
22 март 2021 | 12:22
Процедура по отчуждаване на имот на територията на община Чирпан

10 март 2021 | 16:06
Обявление

05 март 2021 | 10:47
Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. Со...

25 февруари 2021 | 13:02
Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за оценка на околната среда за програми за сътруднич...

Виж всички
Полезна информация
16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
09 април 2021 | 14:42
Консултации по Доклад за екологична оценка на Морски пространствен план на Република България 2021-2035

08 април 2021 | 17:03
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единна...

25 март 2021 | 13:21
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 15 декември 2016 г. за съдър...

23 март 2021 | 12:23
Управляващият орган на програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ публикува за консулта...

Виж всички
Нормативни актове
15 март 2021 | 15:04
Закон за устройство на територията

16 февруари 2021 | 14:45
Наредба № РД-02-20-3 от 2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – откр...

12 февруари 2021 | 13:13
Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елеме...

18 януари 2021 | 10:12
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

Виж всички