ЕСПОН 2030 - Структури за управление и изпълнение

Управляващ орган на програмата е Министерство на енергетиката и пространственото планиране  на Великото Херцогство Люксенбург, Дирекция „Устройствено планиране и развитие“.

Одитен орган е Министерството на финансите на Великото Херцогство Люксембург чрез Дирекция „Главен инспекторат на финансите“.

Комитетът за наблюдение се състои  от представители на всяка от страните членки на ЕС, страните – партньори и на Управляващия орган.

ЕСПОН Национално звено за контакт за Република България е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие  и благоустройството.