ЕСПОН 2030 - Приоритети

За периода 2021-2027 програмата ще подкрепя  дейности в рамките на единствения ѝ приоритет: „Промотиране на доказателства в подкрепа на прехода към неутрална по отношение на климата, справедлива и териториално балансирана Европа”, основаващ се на Интеррег Специфичната цел  (ISO) „По-добро управление на сътрудничеството“.