ЕСПОН 2030 - Целеви групи и бенефициенти

Програма ЕСПОН 2030 се изпълнява от единствен бенефициент – Европейското обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС), с членове учредители: 3 региона на Белгия (столицата Брюксел, Фландрия и Валония) и Великото Херцогство Люксембург.

Като единствен бенефициент ЕОТС ЕСПОН 2030 възлага изпълнението на одобрените за финансиране дейности на публични и частни организации по бюджетна линия Външна експертиза и услуги на базата на договори/споразумения. Сключването на договори от страна на ЕОТС следва да е в съответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, съгласно законодателството на Великото Херцогство Люксембург.

Програмата подкрепя четири сфери на дейности, както следва:

  1. Приложни и аналитични изследвания на територията;
  2. Целеви анализи и трансфер на научни доказателства и знания;
  3. Разработване на инструменти за наблюдение на тенденции и динамика на различните типове територии, както и потенциални възможности и предизвикателства за тяхното бъдещо развитие;
  4. Стимулиране интереса на потенциалните заинтересовани страни към Европейската перспектива за развитие на територията.

Програмата се фокусира върху три основни целеви групи:

-           политико определящи институции;

-           публични организации, работещи в областта на териториалното развитие;

-           научни и образователни организации, учени и изследователи.