ЕСПОН 2030 - Териториален обхват

Програма ЕСПОН 2030 обхваща всичките 27 държави-членки на Европейския съюз, както и държавите-партньори Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.