ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027 - Програмни приоритети

Цели на политиката

Приоритети

Специфични цели

Цел на политиката 1 „По-интелигентна Европа“

  1. Син и Интелигентен Регион

СЦ i) - Развитие и повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряването на модерни технологии

Цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа“

2.Чист  и Зелен Регион

СЦ iv) - Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, устойчивост, като се вземат предвид подходите, базирани на екосистеми

СЦ vii) - Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

 

Индикативни подкрепяни дейности по Приоритет 1 „Син и интелигентен регион“:

  1. Иновативни технологични разработки, включително подобряване и прилагане на технологии с изкуствен интелект, в подкрепа на синята икономика;
  2. Изследвания за интегрирано управление на крайбрежните и морските зони, включително взаимодействието между наземни и морски дейности и тяхното въздействие върху крайбрежните зони;
  3. Използване на иновативни технологии за устойчив риболов и екологично чисти аквакултури.

 

Индикативни подкрепяни дейности по Приоритет 2:Чист и зелен регион“:

  1. Насърчаване на иновациите и развитие на инструменти за интелигентно наблюдение, мониторинг и точно прогнозиране на околната среда;
  2. Мерки за предотвратяване и смекчаване на въздействията от изменението на климата върху Черноморския регион, включително върху качеството и количеството на водата;
  3. Справяне с опасностите за околната среда: крайбрежна ерозия, свлачища, повишаване на морското равнище, екстремни събития, неместни видове (NIS), инвазивни чужди видове (IAS), наводнения и суша във връзка с изменението на климата.
  4. Разработване и усъвършенстване на механизми за наблюдение и ранно предупреждение за природни и/или причинени от човека бедствия.
  5. Разработване и прилагане на действия за зелено възстановяване, допринасящи за адаптирането към изменението на климата в района на Черноморския басейн, основавайки се опит и най-добрите практики.