ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027 - Териториален обхват

Териториалният обхват на програмата включва райони от 3 държави-членки на ЕС: България (Североизточен и Югоизточен), Румъния (Югоизточен) и Гърция (Кентрики Македония Траки и Анатолики Македония Траки), финансирани от Европейския фонд за регионално развитие – ЕФРР, 1 страна кандидат-членкa на ЕС: Турция със 7 района, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ – ИПП, Молдова, Грузия, Армения и пет области от Украйна - финансирани от Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество - ИССРМС. Въпреки че някои райони на Руската федерация попадат в допустимата зона на програмата, след агресията срещу Украйна, участието на руските райони в програмата за сътрудничество е преустановено. С решение на Европейския съвет от 24 февруари 2022 г., Европейската комисия суспендира участието на Руската федерация в програма Черноморски басейн.