ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027 - Бенефициенти

Бенефициенти могат да бъдат местни/регионални органи и регионални структури на централни публични органи, НПО, академични институции и институции за обучение и научноизследователска и развойна дейност, социални институции, МСП и техните професионални организации.