ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027 - Цели

Програмата ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България -Сърбия 2021-2027 е създадена за да отговори на нуждите и предизвикателствата пред трансграничния регион, идентифицирани от Териториалния анализ и в съответствие с ключови политики на Европейския съюз като като зелен и цифров преход, Териториален дневен ред 2030, разширяване на ЕС със Западните Балкани.  

Обща цел на програмата е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България – Сърбия, необходимо за развитието на трансграничния регион и намаляването на неравенствата между по-добрите места и тези с по-малко проспериращи перспективи или изоставащи.

В програмната стратегия са заложени интегрирани мерки за териториално развитие в подкрепа на предприятията – пряка подкрепа на МСП за технологична модернизация црез производствени инвестиции за повишаване на производителността и непряка, бизнес подкрепа  за придобиване на нови знания и умения, включително достъп до външно финансиране, както и подкрепа на съвместни действия за предотвратяване на риска от природни и техногенни опасности чрез изпълнението на стратегически проект с три основни направления на действие - междуинституционална координация за превенция на риска и управление на бързо реагиране, хармонизиране на процедурите и подходите, и подготовка на гражданите.