ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027 - Структура на управление

Управляващ орган е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България - - отговорен за управлението на програмата в съответствие с принципа на стабилното финансово управление.

Национален орган e Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия, който сътрудничи на Управляващия орган при съвместното програмиране, управление и изпълнение на програмата.

Съвместният комитет за наблюдение се състои от представители на Управляващия орган, Националния орган, Европейската комисия, както и на други национални институции и заинтересовани страни, включително на неправителствени организации. При определяне на състава на Съвместния комитет за наблюдение са спазвани принципите на партньорство и многостепенно управление.

Съвместният секретариат оказва оперативна помощ на Управляващия орган, Националния орган и Съвместния комитет за наблюдение по Програмата и подпомага, когато е необходимо Сертифициращия орган и Одитния орган при изпълнението на техните съответни задължения. Съвместният секретариат също така предоставя информация и оказва подкрепа на бенефициентите на Програмата.