ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027 - Лица за контакт

актуализиран към 08.01.2024

 

ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027 - Лица за контакт

 

Управляващ орган  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (Д УТС)
ул. „Стефан Караджа“ № 9
София 1000, България 

ma_ipacbc@mrrb.government.bg

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ ИПП Трансгранично сътрудничество

Траяна Йорданова

тел. +359 2 9405 581

trayana.Jordanova@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Ирена Георгиева-Денева

тел.: +359 2 9405 547

IDeneva@mrrb.government.bg

Отдел Финансово управление и контрол
Борис Янев
тел. +359 2 9405 579

BYanev@mrrb.government.bg

 

Национален партниращ орган
Служба за европейска интеграция на Република Сърбия
Отдел за трансгранични и транснационални програми

ул. "Немањина" 34
11000 Белград, Сърбия
Тел: +381 11 3061 192
Факс: +381 11 3061 124
office@seio.gov.rs 

 

Съвместен секретариат - главен офис
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9 
София, България
Тел: +359 2 9405 666; +359 2 9405 361

 

Съвместен секретариат – клон Ниш
Тржно пословни центар "Калча"
"Обреновићева" ББ, II спрат, ламела "С", локал "С-67"
18000 Ниш, Србија
Тел: +381 18 513 224