Проекти на нормативни актове

Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.
14 април 2021 | 12:43
Консултации по Доклад за екологична оценка на Морски пространствен план на Република България 2021-2035
09 април 2021 | 14:42
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2, 64 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г., бр. 32 от 2018 г.)
08 април 2021 | 17:03
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
25 март 2021 | 13:21
Управляващият орган на програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ публикува за консултации работен вариант на програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г. (версия 4)
23 март 2021 | 12:23
Проект на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.
17 март 2021 | 20:03
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
17 февруари 2021 | 13:15
ЮЦР - Доклад за екологична оценка
05 февруари 2021 | 14:21
ЮИР - Доклад за екологична оценка
05 февруари 2021 | 14:18
ЮЗР - Доклад за екологична оценка
05 февруари 2021 | 14:15
СИР - Доклад за екологична оценка
05 февруари 2021 | 14:10
СЗР - Доклад за екологична оценка
05 февруари 2021 | 14:06