Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
11 октомври 2023 | 15:14
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г., изм., бр. 19 от 2023 г.)
06 октомври 2023 | 14:34
Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027
27 септември 2023 | 17:26
Проект на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)
01 септември 2023 | 11:38
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.)
28 август 2023 | 17:05
Обществено обсъждане на предстоящия прием по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ по програма България - Турция 2021-2027
03 август 2023 | 17:32
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗИД на ЗДС)
01 юни 2023 | 16:16
Проект за обществено обсъждане на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ
23 май 2023 | 17:15
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
23 май 2023 | 15:40
Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Сърбия 2021-2027
11 май 2023 | 15:26
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
27 април 2023 | 12:00
Публикуван е за обществено обсъждане проект на пакет с Насоки за кандидатстване по Приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на Интеррег (VI-A) ИПП програмата България – Северна Македония 2021- 2027
19 април 2023 | 14:53