Проекти на нормативни актове

Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
14 ноември 2019 | 14:00
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
05 ноември 2019 | 17:09
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие
25 октомври 2019 | 09:53
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
22 октомври 2019 | 12:09
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“
18 октомври 2019 | 15:12
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
25 септември 2019 | 16:49
Проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите
24 септември 2019 | 13:22
Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
12 септември 2019 | 14:37
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
09 септември 2019 | 14:23
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
28 август 2019 | 13:59
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители
16 август 2019 | 16:43
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
16 август 2019 | 16:00