Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
31 октомври 2018 | 16:10
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
29 октомври 2018 | 18:20
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
25 октомври 2018 | 11:32
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
17 октомври 2018 | 18:05
Проект на Правилник за отменяне на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие, Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове и Прави
11 октомври 2018 | 14:14
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие
04 октомври 2018 | 08:23
Проект на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
22 септември 2018 | 09:12
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
31 август 2018 | 17:41
Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
22 август 2018 | 13:49
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
22 август 2018 | 13:48
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата
22 август 2018 | 13:46
Проект на РМС за обявяване на пътни участъци - публична държавна собственост, за публична общинска
30 юли 2018 | 15:12