Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
09 юли 2019 | 12:20
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.
28 юни 2019 | 14:51
Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура
20 юни 2019 | 17:08
Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищ
19 юни 2019 | 17:10
Проект на Правилник за дейността на Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
19 юни 2019 | 17:01
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
18 юни 2019 | 16:21
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища
22 май 2019 | 13:34
Проект на Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.
25 април 2019 | 16:09
Проект на Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) за периода 2021-2027 г.
25 април 2019 | 16:01
Проект на Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.
25 април 2019 | 15:52
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
07 март 2019 | 14:44
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
24 януари 2019 | 15:39