Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за ратифициране на споразумение за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България, подписано на 9 май 2018 г.
30 май 2018 | 11:47
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г., изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.)
24 май 2018 | 09:39
Проект на решение за обявяване на пътен участък - публична държавна собственост, за публична общинска собственост
15 март 2018 | 11:27
Проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на НПЕЕМЖС, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
16 февруари 2018 | 16:43
Проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост
08 февруари 2018 | 12:32
Проект на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“
02 февруари 2018 | 14:58
Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
01 февруари 2018 | 17:27
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2 от 2015 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 22 о
29 януари 2018 | 13:46
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
25 януари 2018 | 08:20
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
23 януари 2018 | 17:29
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
08 януари 2018 | 16:40
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
05 януари 2018 | 20:39