Проекти на нормативни актове

Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“
12 април 2023 | 17:23
Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Териториалната стратегия от програмата България-Турция 2021-2027
12 април 2023 | 08:42
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията
11 април 2023 | 12:56
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
30 март 2023 | 17:44
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
21 март 2023 | 11:55
Проект на Наредба за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях
13 март 2023 | 14:43
Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи
16 февруари 2023 | 13:43
Проект на Наредба за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти
23 януари 2023 | 15:33
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“
19 януари 2023 | 14:11
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., ДВ бр. 16 от 2020 г.; ДВ бр. 49 от 2022 г., попр., ДВ, бр. 51 от 2022 г.)
22 декември 2022 | 16:45
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
20 декември 2022 | 16:11
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.)
05 декември 2022 | 17:17