Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
08 декември 2017 | 15:56
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път-публична държавна собственост, за път-публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища
05 декември 2017 | 12:29
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
30 ноември 2017 | 17:18
Проект на закон за изменение закона за собствеността
28 ноември 2017 | 10:42
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление
07 ноември 2017 | 14:30
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура"
07 ноември 2017 | 12:02
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за устройство на територията
07 ноември 2017 | 10:26
Проект на Закон за ратифициране на Изменение на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК
02 ноември 2017 | 15:56
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
31 октомври 2017 | 15:36
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
16 октомври 2017 | 15:33
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
29 септември 2017 | 15:11
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 87
28 септември 2017 | 12:45