Проекти на нормативни актове

Проект на Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътна карта за изпълнението ѝ
02 декември 2022 | 15:14
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията
30 ноември 2022 | 18:09
Проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, отразяващ нов срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция
25 ноември 2022 | 14:25
Проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
23 ноември 2022 | 17:50
Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“
21 ноември 2022 | 17:15
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие
18 ноември 2022 | 13:58
Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци
17 ноември 2022 | 09:31
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
14 ноември 2022 | 14:59
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към МРРБ
09 ноември 2022 | 11:46
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г.
03 ноември 2022 | 18:53
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
28 октомври 2022 | 15:47
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
25 октомври 2022 | 09:40