Проекти на нормативни актове

Проект на Закон за ратифициране на Изменение на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК
02 ноември 2017 | 15:56
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
31 октомври 2017 | 15:36
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
16 октомври 2017 | 15:33
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
29 септември 2017 | 15:11
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 87
28 септември 2017 | 12:45
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.)
07 септември 2017 | 16:49
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за допълнение в списъка на общинските пътища
21 август 2017 | 11:03
МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от
16 август 2017 | 17:30
Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
14 август 2017 | 16:21
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
10 август 2017 | 12:04
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2006 г.)
09 август 2017 | 15:49
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД - 02– 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.)
09 август 2017 | 15:33