Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите
24 октомври 2022 | 17:14
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
12 октомври 2022 | 17:12
Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР 2021-2027), включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България (ТПСП) за регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник
12 октомври 2022 | 11:49
Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”
30 септември 2022 | 15:14
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
15 септември 2022 | 15:56
Наредба за отменяне на Наредба №7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
14 септември 2022 | 10:06
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
12 септември 2022 | 17:48
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата
09 септември 2022 | 14:57
Проект на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация
05 септември 2022 | 14:30
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
02 септември 2022 | 15:05
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. бр. 93 от 2011 г.)
31 август 2022 | 10:52
Проект на Насоки по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ за обществено обсъждане.
26 август 2022 | 18:30