Проекти на нормативни актове

Проект на Национална жилищна стратегия
30 юни 2018 | 09:10
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
06 юни 2018 | 15:41
Проект на Закон за ратифициране на споразумение за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България, подписано на 9 май 2018 г.
30 май 2018 | 11:47
Проект на решение за обявяване на пътен участък - публична държавна собственост, за публична общинска собственост
15 март 2018 | 11:27
Проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на НПЕЕМЖС, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
16 февруари 2018 | 16:43
Проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост
08 февруари 2018 | 12:32
Проект на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“
02 февруари 2018 | 14:58
Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
01 февруари 2018 | 17:27
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2 от 2015 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 22 о
29 януари 2018 | 13:46
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
25 януари 2018 | 08:20
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
23 януари 2018 | 17:29
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
08 януари 2018 | 16:40