Профил на купувача - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Номер 07-13-141
"Аварийно строително-ремонтни дейности в централната сграда на Министерство на регионалното развитие и ведомствен апартамент бул. Скобелев No 59”.
2014-01-02 12:16:52
Номер 08-13-134
Абонаментно техническо обслужване на телефонната централа на Министерство на регионалното развитие
2013-12-20 15:48:35
Номер 07-13-140
„Застраховане на автомобилите, собственост на Министерство на регионалното развитие и имоти-публична и частна държавна собственост"
2013-12-18 14:00:00
Номер № 07-13-125
Изработка на рекламни и печатни материали по проект «Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество.» по програма ВG 11: „Изграждане на капацитет за трансгранично сътрудничество», съфинансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014“
2013-12-13 16:53:23
Номер 07-13-125
Изработка на рекламни и печатни материали по проект «Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество»
2013-12-13 12:53:07
Номер № 06-13-117
ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ „НАСЕЛЕНИЕ“
2013-12-09 16:46:49
Номер 09-13-111
Специализирани консултантски услуги за подпомагане на асоциациите по ВиК и ВиК операторите при актуализиране на списъци на активи и изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи
2013-12-09 16:41:02
Номер 06-13-113
Извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка на компютърната техника в Министерство на регионалното развитие и регионалните отдели в страната
2013-12-09 15:59:47
Номер 05-13-112
Вътрешен ремонт на офис сграда на отдел "Североизточен район", главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие", гр. Варна“
2013-11-01 18:28:36
Номер
Разпечатване, размножаване и окомплектоване на документация за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 във връзка с изпълнение на дейността му”, по проект № BG161PO001/5-01/2008/009 “Осигуряване на добро управление и изпълнение на ОПРР, чрез обезпечаване отпечатването, размножаването и окомплектоването на документи на УО
2013-10-31 17:55:34
Номер
Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР)
2013-10-31 17:54:24
Номер 06-13-108
Доставка на IT оборудване за нуждите на МРР с три обособени позиции
2013-10-30 14:40:20
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.