Профил на купувача - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Номер 05-13-114
Изпълнение на строително-монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. София, Столична община: район Изгрев, ул. Чарлз Дарвин № 3, бл. 10 с регистрационен № 1-31ПМ-003K-001 и район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 17 с рег. № 9-31ПМ-009-002 по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013
2013-10-29 17:12:43
Номер 09-13-093
Подготовка и попълване на проект на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране, включително прединвестиционни проучвания за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян
2013-10-24 14:12:16
Номер 07-13-107
Изпълнение на строително–монтажни работи (СМР) за обект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Средногорци – І етап, община Мадан”, подобект „Възстановяване на асфалтовата настилка по реконструирани водопроводни клонове: Главен клон ІІ, клон 2, клон 6 и клон 8 от вътрешната водопроводна мрежа на с. Средногорци, община Мадан
2013-10-23 17:01:03
Номер 07-13-103
Анализ на националната нормативна рамка и политиките в областта на ограничаване изменението на климата“ (по проект на Министерство на регионалното развитие „Адаптация към климатичните промени: оценка на уязвимостта и рисковете и включването им като действия за изпълнение на регионално и местно ниво – ORIENTGATE, съфинансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013 г.“)
2013-10-10 17:07:35
Номер 05-13-099
„Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Русенски Лом в участъка от км 0+000 до ж.п. моста на река Русенски Лом – компонент “Защита от наводнения от река Русенски Лом, гр. Русе”
2013-09-18 17:00:46
Номер 06-13-087
„Прединвестиционнo проучване за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла“
2013-09-18 16:41:46
Номер
Разработване на инвестиционен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. София, Столична община, район „Средец“, ул. „Уилям Гладстон“ № 39”
2013-09-18 15:22:08
Номер 06-13-088
Геодезическо заснемане на свлачищата между спирка „Фара” и спирка „Обзор”, ВЗ „Кранево”, землище на с. Осеново и с. Кранево, община Аксаково
2013-09-18 14:22:37
Номер 06-13-098
Техническа поддръжка на компютърна техника в териториалните звена «ГРАО» с десет обособени позиции: Обособена позиция 1 – „ТЗ "ГРАО" Кърджали”; Обособена позиция 2 –„ТЗ "ГРАО" Ловеч”; Обособена позиция 3 – „ТЗ "ГРАО" Разград; Обособена позиция 4 – „ТЗ "ГРАО" Русе”; Обособена позиция 5 – „ТЗ "ГРАО" Смолян”; Обособена позиция 6 – „ТЗ "ГРАО" София-град и Софийска област”; Обособена позиция 7 – „ТЗ "ГРАО" Търговище”; Обособена позиция 8 – „ТЗ "ГРАО" Благоевград”; Обособена позиция 9 – „ТЗ "ГРАО" Хасково”; Обособена позиция 10 – „ТЗ "ГРАО" Кюстендил”.
2013-09-13 13:39:28
Номер 07-13-085
„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”, община Царево“ в Профил на купувача, раздел „Публични покани“.
2013-09-11 15:53:54
Номер 07-13-100
„Осъществяване на технически контрол по част „КОНСТРУКТИВНА“, на технически проект, работни чертежи и детайли за изпълнение на СМР на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ по проект „Развитие на общинската инфраструктура“, Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги, свързани със завършването и рехабилитация на язовири: (ii) завършване на язовир „Пловдивци“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води“
2013-09-10 13:42:23
Номер 06-13-079
Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление
2013-09-10 13:08:53
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.