Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2020 година

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж пр

02 януари 2020 | 14:08
Пореден номер Разрешение за строеж номер/дата Строеж/Обект Обявление в „Държавен вестник“ 
брой/дата
1. 2. 3. 4.
 1. Разрешение за строеж № РС-1 от 14.01.2020 г.   Основен ремонт (рехабилитация) на път ІIІ-507 „Кърджали – Мост - Манастир“ от км 5+908,63 до км 7+446,12. бр. 7 от 24.01.2020 г.
2. Разрешение за строеж № РС-2 от 30.01.2020 г.

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А1: „Преносен газопровод от СОГ и КВ „Златина“ - КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“ (от km 66,079 до km 117,9) на територията на землищата на с. Златина, община Провадия, на с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, на с. Сечище, с. Памукчии, с. Стоян Михайловски, с. Жилино, с. Избул и с. Правенци, община Нови пазар, на с. Велино, община Шумен, на с. Живково, с. Каменяк и с. Сливак, община Хитрино, област Шумен

бр. 10 от 04.02.2020 г.
3. Разрешение за строеж № РС-3 от 04.02.2020 г. Укрепване на свлачище при км 107+200 на път II-53 „Елена – Сливен - Ямбол“

бр. 13 от 14.02.2020 г.

4. Разрешение за строеж № РС-4 от 07.02.2020 г. 

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А2: „Преносен газопровод от КВ Сливак до КВ Студенец (от км 117,9 до км 146,75 – 28,85 км) на територията на землищата на с. Сливак, с. Близнаци, с. Черна, с. Дори Войниково, с. Трем и с. Тервел, община Хитрино, област Шумен; с. Бели Лом, с. Гороцвет и с. Студенец, община Лозница, област Разград.

 бр. 13 от 14.02.2020 г.
5. Разрешение за строеж № РС-5 от 12.02.2020 г. 

За обект: „Софийски околовръстен път“ от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“), подобект от км 35+260 до км 36+140.

бр. 13 от 14.02.2020 г.
6. Разрешение за строеж № РС-6 от 21.02.2020 г

Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), подобект: Защита на ТТ и ОК кабели на БТК и канална мрежа за УО

бр. 19 от 06.03.2020 г.
7. Разрешение за строеж № РС-7 oт  21.02.2020 г.

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, Част А3: „Преносен газопровод от КВ „Студенец“ – КВ „Кардам“ до КВ „Ковачевец“, на територията на област Разград, община Лозница, землището на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско, с. Сейдол; област Търговище, община Търговище, землището на с. Миладиновци, община Попово, землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци, с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово, с. Паламарца и с. Ковачевец.

 бр. 18 от 28.02.2020 г.
8. Разрешение за строеж № РС-8 от 24.02.2020 г.

"Реконструкция на компресорна станция „Петрич“ с изграждане на един нов газотурбокомпресорен агрегат“ в поземлен имот с идентификатор 49312.4.57 в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград

бр. 18 от 28.02.2020 г.
9. Разрешение за строеж № РС-9 от 24.02.2020 г.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ - СОГ и КВ „Лозен“ до km 231+90“, подобекти: „Линейна част от km 191+40 до km 202+80 и от km 203+85 до km 231+90“ и „Оптична кабелна линия от km 191+40 до km 202+80 и от km 203+85 до km 231+90“ на територията на землищата на с. Ковачевец, с. Водица и с. Осиково, община Попово, област Търговище, на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе, на с. Нова Върбовка, с. Лозен и с. Виноград, община Стражица, на с. Паисий и с. Стрелец, община Горна Оряховица, на с. Орловец, с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

бр. 18 от 28.02.2020 г.
10. Разрешение за строеж № РС-10 от 25.02.2020 г.

„Доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас Изток - 2“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, с местоположение област Бургас, община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.202.

бр. 18 от 28.02.2020 г.
11. Разрешение за строеж № РС-11 от 25.02.2020 г. 

„Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал "Бургас Запад", вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, в ПИ 07079.618.21 и 07079.618.22 по КК на гр. Бургас, с местоположение област Бургас, община Бургас със следните етапи: Етап № 1: Изграждане на кейови стени за корабни места № 27 и № 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“; Етап № 2: Изграждане на кейови стени за корабни места № 25А и № 26, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“.

бр. 18 от 28.02.2020 г.
12. Разрешение за строеж № РС-13 от 05.03.2020 г.

 АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция № 2, подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери, подобект: площадка за хеликоптери

бр. 21 от 13.03.2020г. 

13. Разрешение за строеж № РС-12 от 05.03.2020 г. 

АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+060, подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 100+280

бр. 19 от 06.03.2020 г.
14. Разрешение за строеж № РС-14 от 09.03.2020 г.

Строеж: „Планетариум“, местоположение: Поземлен имот с идентификатор 07079.618.1081 по Кадастралната карта на гр. Бургас, УПИ VI-1019, 1021, 1022, 1023 в кв. 1 по плана на гр. Бургас, Пристанище Бургас, на територията на област Бургас, община Бургас, гр. Бургас

бр. 24 от 17.03.2020 г.
15. Разрешение за строеж № РС-15 от 10.03.2020 г. 

За обект: „Тръбопровод от ХВО-2 към Неутрализационни ями /НЯ/ с тръби от PVC или PP и реконструкция на Неутрализационни ями“, находящи се в поземлен имот № 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца.

бр. 24 от 17.03.2020 г.
16. Разрешение за строеж № РС-16 от 11.03.2020 г.

„Система за хидроразтоварване на йонообменни смоли от филтри на СВО-5 в СК-3“, с местонахождение в спецкорпус-3 (СК-3), площадка на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот № 000218 по картата на възстановената собственост на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца.

бр. 24 от 17.03.2020 г.
17. Разрешение за строеж № РС-17 от 16.03.2020 г.

„Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел“ с местоположение община Аврен, област Варна

бр. 26 от 22.03.2020 г.
18. Разрешение за строеж № РС-18 от 20.03.2020 г.

Основен ремонт (рехабилитация) на път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ от км 49+184 до км 56+320 и от км 56+496,50 до км 82+749,23, на следните етапи:

  • Етап 1: участък от км 49+184 до км 56+320 и от км 56+496,50 до км 65+932,97;
  • Етап 2: участък от км 65+932,97 до км 82+749,23.
 бр. 30 от 31.03.2020 г.
19. Разрешение за строеж № РС-19 от 31.03.2020 г. 

„Изграждане на офисни помещения и учебна зала С1 в Управление П и УТЦ“, находящ се на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, попадащ в УПИ XVIII, кв. 15, в поземлен имот № 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца

 бр. 35 от 10.04.2020 г.
20. Разрешение за строеж № РС-20 от 03.04.2020 г.

Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“, гр. Царево – изграждане на хидротехнически съоръжения, находящ се в ПИ с идентификатор 48619.504.96 и ПИ с идентификатор 48619.504.97 по КККР на гр. Бургас

 бр. 36 от 14.04.2020 г.
21. Разрешение за строеж № РС-21 от 08.04.2020 г.

„Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220 kV, подобекти Полета 13 и 15“, находящ се на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот № 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца.

 
22. Разрешение за строеж № РС-22/09.04.2020 г.

Укрепване на свлачище на републикански път I-6 „Кюстендил – Радомир – Перник“ при км 72+300, област Перник.

 бр. 37 от 21.04.2020 г.
23. Разрешение за строеж № РС-23 от 22.04.2020 г.

Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 30+170, подобекти:

- Реконструкция на ВЛ 110kV „Варовик“ (пресичания при км 27+897);

- Реконструкция на водопроводи (водопровод ф250 от км 26+955 до км 27+335).

 бр. 40 от 05.05.2020 г.
24. Заповед № РС-24 от 22.04.2020 г.

Реконструкция и модернизация на приемното здание на жп гара Казичене

 бр.40 от 05.05.2020 г.
25. Разрешение за строеж № РС-25/ 23.04.2020 г.

 „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А10: „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до българо-сръбската граница“ (от км 481,2 до км 540,8 – 59,61км) с Подобект: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) Киреево“

 
26. Заповед № РС-26 от 30.04.2020 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС-83/26.08.2019 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция 1, участък от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северен портал на тунел „Железница“, подобект: изменение на техническия проект за мост над р. Струма при км 366+215.

бр. 42 от 12.05.2020 г.
27. Разрешение за строеж № РС-27 от 11.05.2020 г.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“ на територията на с. Златина, община Провадия, област Варна

 
28. Заповед № РС-28 от 18.05.2020 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС-60/ 26.09.2013 г. за обект: Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“, първи етап: „Компресорна станция Расово“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, на територията на с. Расово, община Медковец

бр. 47 от 22.05.2020 г. 
29. Разрешение за строеж № РС-29 от 22.05.2020 г.

„Ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на естакада № 1 на Пристанищен терминал Бургас – Запад“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1093 по КККР на гр. Бургас, част от Пристанищен терминал „Бургас-Запад“

 
30. Разрешение за строеж № РС-30 от 01.06.2020 г. и Решение по ОВОС № 2-2 от 2015 г.

АМ „Хемус“, от края на ПВ „Каленик“ до пресичането с път II-35, включително ПВ „Плевен“, от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+075 до км 139+340.

 бр. 51 от 05.06.2020 г.
31. Разрешение за строеж № РС-31 от 03.06.2020 г.

Реконструкция на вентилационни системи OTL54 и OTL76, обслужващи помещения С234/1,2; С235/1,2; С236/1,2; С338“, находящ се в Спецкорпус 3 (СК-3), площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот № 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца

 
32. Разрешение за строеж № РС-32 от 03.06.2020 г. Външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складове в отдел „Логистика на запасите“, находящ се в Спецкорпус 3 (СК-3), площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот № 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца  
33. Разрешение за строеж № РС-33 от 03.06.2020 г. Преустройство на помещения С338 и С234/1,2 с разположено оборудване от система OTR100 за приемане на трапни води от СП „РАО“, находящ се в Спецкорпус 3 (СК-3), площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот № 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца  
34. Разрешение за строеж № РС-34 от 04.06.2020 г.

„Газопроводно отклонение „Търговище“ - DN 250, PN 5,4 MPa“, Преносен газопровод – линейна част, на територията на община Лозница, област Разград и община Търговище, област Търговище

 
35. Разрешение за строеж № РС-35 от 04.06.2020 г.

„Удълбочаване на Канал № 1 и Канал № 2, Пристанище Варна“, находящ се в ПИ с идентификатори 10135.5107.1, 10135.5200.1 по КККР на гр. Варна, ПИ с идентификатор 38354.307.22 по КККР на с. Константиново, община Варна, ПИ с идентификатори 03719.815.2, 03719.815.1 по КККР на гр. Белослав, община Белослав и ПИ с идентификатор 20482.505.164 по КККР на гр. Девня, част от пристанищни терминали Варна –Изток и Варна-Запад

 
36. Разрешение за строеж № РС-40 от 09.06.2020 г.

Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“, участък от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15+500, за етапи както следва:

Етап 1: Изграждане на временна ЖП линия и временен път при изграждане на ЖП съоръжение при км 3+660;

Етап 2: Изграждане на постоянна ЖП линия от км 52+898 до км 53+476.47 (по ЖП трасе) и съоръжение при км 3+640 – пресичане с ЖП линия София – Калотина;

Етап 3: Участък от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15+500.

 бр. 53 от 12.06.2020 г.
37. Заповед № РС-37 от 09.06.2020 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС-12/21.03.2018 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 370+400 до км 372+000, съответно за изменение на техническия проект за стоманобетонни укрепителни стени и наклон на изкопни откоси в подучастък 370+990 до км 371+500 и етапна връзка 1 при км 370+400.

 бр. 54 от 16.06.2020 г
38. Разрешение за строеж № РС-39 от 09.06.2020 г.

Основен ремонт на път II-81 „Костинброд-Берковица-Монтана“, участък от км 94+000 до км 101+199,48

 
39. Разрешение за строеж № РС-36 от 05.06.2020 г.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Компресорна станция „Расово“ с подобекти: Подобект „Външен водопровод Ø90 от Помпена станция „Расово“ до площадката на КС „Расово“; Подобект „Външна канализация DN 600 от площадката на КС „Расово“ до заустване в яз. „Расово-2“; Подобект „Помпена станция „Расово“ и електрозахранване към нея“ на територията на с. Расово, община Медковец, област Монтана“

бр. 55 от 19.06.2020 г.
40. Разрешение за строеж № РС-38 от 09.06.2020 г.

„Ремонт на наземното осветление на летателното поле и вертикалната светлинна маркировка на Летище София, за привеждането му в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 г., както и изпълнение на строително-ремонтните/монтажни работи по изпълнение на проекта“, с местонахождение гр. София, Летище София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 – летателно поле

 
41. Заповед № РС-4 от 10.06.2020 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС-40/13.05.2019 г. (обн. ДВ. бр. 39 от 14.05.2019 г.) за обект: Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък „Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект)“, подобекти:

  • Пътни подлези при км 218+180 и км 220+663 на път I-9;
  • Промяна на нивелета от км 217+780 до км 218+660 и от км 220+220 до км 221+320;
  • Прецизиране на връзката на кръговото кръстовище при км 222+849 с участъка от път I-9, изграден в рамките на проектa за обект: Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно, участък от км 221+900 до км 224+955 /край обход Поморие – кв. Сарафово/.
бр. 55 от 19.06.2020 г.
42. Разрешение за строеж № РС-42 от 16.06.2020 г.

Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755“, в участъка от км 27+600 до км 27+850.

бр. 55 от 19.06.2020 г.
43. Разрешение за строеж № РС-43 от 17.06.2020 г.

Основен ремонт (рехабилитация) на път III-9004 „Варна-Белослав-Разделна-Падина-Житница“ от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, разположен на територията на област Варна.

бр. 57 от 26.06.2020 г.
44. Разрешение за строеж № РС-44 от 19.06.2020 г.

„ВЛ 110 kV от ВЕЦ „Въча 1“ до ВЕЦ „Цанков камък“, на територията на област Пловдив, област Пазарджик и област Смолян

 
45. Заповед № РС-45 от 23.06.2020 г.

 

за допълване на Разрешение за строеж № РС-56/ 09.10.2017 г. за обект: „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ от проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив-Бургас-Фаза 2“ Позиция 10 „Ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат“, с измененията в части „Конструкции“ и „Архитектура“ за Асансьор „А“, Асансьор „В“ и Асансьор „С“, разположени в ПИ с ид. 36525.704.1 по КККР на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас,

 

бр.59 от 03.07.2020 г.
46. Разрешение за строеж № РС-46 от 30.06.2020 г.

„Софийски околовръстен път“ от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“), подобект от км 36+540 до км 41+340

 бр. 59 от 03.07.2020 г.
47. Разрешение за строеж № РС-47 от 07.07.2020 г.

„Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“, част от проект: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

бр. 63 от 17.07.2020 г.
48. Разрешение за строеж № РС-48 от 07.07.2020 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 365+500 до км 366+000

бр. 61 от 10.07.2020 г.
49. Разрешение за строеж № РС-49 от 07.07.2020 г.

„Преустройство на сградата на ДГС-1 за целите на извеждане от експлоатация“, в ПИ с идентификатор 77548.189.218, землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца

 
50. Разрешение за строеж № РС-50 от 08.07.2020 г.

„Модернизация на път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800,  участък 2.1 от км 161+367 до км 172+000, подучастък от км 167+100 до км 169+100“.

бр. 61 от 10.07.2020 г.
51. Заповед № РС-51 от 16.07.2020 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС- 46/ 27.08.2010 г. за обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МЦР в участък „София – Карлово“, гари Антон, Клисура, Сопот и СТС“ от строеж: „Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване проектните скорости на ж.п. линията „София – Карлово-Зимница“, ЛОТ 1 „София – Карлово“, подобект: „Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника и телекомуникационната мрежа в ж.п. участък „София – Карлово“

бр. 65 от 21.07.2020 г.
52. Заповед № РС-52 от 16.07.2020 г.

Заповед № РС-52 от 16.07.2020 г., с която е допуснато допълване на Разрешение за строеж № РС-12 от 05.03.2020 г. за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+060, подобект: Реконструкция на водопроводи - магистрален водопровод „Видрите“ ф700 mm при км 88+832.24 и етернитов водопровод ф200 mm при км 88+947,12 за с. Български извор

 
53. Разрешение за строеж № РС-53 от 16.07.2020 г.

Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600, с местоположение землището на с. Владая, Столична община, област София-град

 бр. 66 от 24.07.2020 г. 
54. Разрешение за строеж № РС-54 от 16.07.2020 г.

„Реконструкция на компресорна станция „Лозенец“ с изграждане на два нови газотурбокомпресорни агрегати“, в ПИ №№ 44118.135.999, 44118.135.1030, 44118.135.503, 44118.135.508, 44118.135.519, 44118.135.548, 44118.135.64, 44118.135.1028, 44118.135.47, м. „Дрянова кория“, с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол

 
55.

Разрешение за строеж № РС-55 от 20.07.2020 г.

 „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ - СОГ и КВ „Лозен“ до km 231+90“, подобекти: „Линейна част от km 190+200 до km 191+400 и „Оптична кабелна линия от km 190+200 до km 191+400“ на територията на землището на  с. Ковачевец, община Попово, област Търговище.  

 бр. 66 от 24.07.2020 г.

56.

Разрешение за строеж № РС-56 от 20.07.2020 г.

"Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, участък от км 4+420 и до км 6+100, съответно за: реконструкция на телекомуникационни кабели и тръбна мрежа ИТС – тръбна мрежа за оптични кабели."

 бр. 67 от 28.07.2020 г.
57.

Заповед № РС-57 от 28.07.2020 г.

за поправка на очевидна фактическа грешка в издадено Разрешение за строеж № РС- 57/ 28.07.2020 г.

 
58.

Разрешение за строеж № РС-59 от 04.08.2020 г.

Осветяване на кръгово кръстовище до гр. Ахелой на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ при км 211+200.

 бр. 71 oт 11.08.2020 г.
59.

Заповед № РС-58 от 31.07.2020 г.

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КС Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“ (от км 438,4 до км 481,2 – 42,8 км), подобект: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Расово“, на територията на землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана“

 
60.

Разрешение за строеж № РС-60 от 06.08.2020 г.

„Изграждане на стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари, намираща се в близост до ж. п. гара Свиленград“ на територията на поземлен имот с идентификатор 65677.1.1152 в землището на град Свиленград, община Свиленград, област Хасково.

бр. 71 от 11.08.2020 г.
61.

 

Разрешение за строеж № РС-62 от 06.08.2020 г.

 

 

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ - СОГ и КВ „Лозен“ до km 231+90“, подобект: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“ на територията на землищата на с. Нова Върбовка и с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново.

бр. 71 от 11.08.2020 г.
62.

Заповед № РС-61 от 06.08.2020 г.

За допълване на  Разрешение за строеж № РС-27/29.06.2017 г. за обект: Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Искър, състоящото се от функционално свързани сгради с идентификаторни номера  07106.1433.679.3 и 07106.1433.679.4, по КК на с. Бусманци, община Столична, област София

 
63.

Разрешение за строеж № РС-63 от 07.08.2020 г.

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А4: „Преносен газопровод от КВ Ковачевец –СОГ и КВ Лозен до км 231+900 (от км 190,2 до км 231,9 – 41,7 км) с подобекти: „Линейна част от км 202+800 до км 203+850“ и „Оптична кабелна линия от км 202+800 до км 203+850“ на територията на землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново

 
64. Заповед № РС-64 от 11.08.2020 г.

За допълване на Разрешение за строеж № РС-16 от 14.03.2019 г. за обект:„Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: Железопътен участък София – Подуяне – Искър – Казичене - Елин Пелин (без ж.п. гари София и Елин Пелин)“. УЧАСТЪК: СОФИЯ - ИСКЪР (без жп гара Искър) с местонахождение: Област София, Столична община, райони Сердика, Подуяне, Слатина и Искър