Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2020 година

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж пр

02 януари 2020 | 14:08
Пореден номер Разрешение за строеж номер/дата Строеж/Обект Обявление в „Държавен вестник“ 
брой/дата
1. 2. 3. 4.
 1 Разрешение за строеж № РС-1 от 14.01.2020 г.   Основен ремонт (рехабилитация) на път ІIІ-507 „Кърджали – Мост - Манастир“ от км 5+908,63 до км 7+446,12.  
2 Разрешение за строеж № РС-2 от 30.01.2020 г.

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А1: „Преносен газопровод от СОГ и КВ „Златина“ - КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“ (от km 66,079 до km 117,9) на територията на землищата на с. Златина, община Провадия, на с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, на с. Сечище, с. Памукчии, с. Стоян Михайловски, с. Жилино, с. Избул и с. Правенци, община Нови пазар, на с. Велино, община Шумен, на с. Живково, с. Каменяк и с. Сливак, община Хитрино, област Шумен

 
3 Разрешение за строеж № РС-3 от 04.02.2020 г. Укрепване на свлачище при км 107+200 на път II-53 „Елена – Сливен - Ямбол“

 

 

4 Разрешение за строеж № РС-4 от 07.02.2020 г. 

Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, Част А2: „Преносен газопровод от КВ Сливак до КВ Студенец (от км 117,9 до км 146,75 – 28,85 км) на територията на землищата на с. Сливак, с. Близнаци, с. Черна, с. Дори Войниково, с. Трем и с. Тервел, община Хитрино, област Шумен; с. Бели Лом, с. Гороцвет и с. Студенец, община Лозница, област Разград.

 
5. Разрешение за строеж № РС-5 от 12.02.2020 г. 

За обект: „Софийски околовръстен път“ от км 35+260 до км 41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“), подобект от км 35+260 до км 36+140.

 бр. 13 от 14.02.2020 г.
6. Разрешение за строеж № РС-6 от 21.02.2020 г

Кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“ (км 102+949.95 по направлението на път II-56), подобект: Защита на ТТ и ОК кабели на БТК и канална мрежа за УО