ИНТЕРАКТ ІV 2021-2027 - Цели

Мисията, свързана с разпространението на добри практики и иновативни подходи в управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество,  отговаря на Интеррег Специфичната цел  (ISO) „По-добро управление на сътрудничеството“, като дейностите по програмата се изпълняват в рамките на единствения ѝ приоритет: „Повишаване на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни в областта на териториалното устройство“.