ИНТЕРАКТ ІV 2021-2027 - Бенефициенти

Бенефициенти по програмата са четирите децентрализирани звена, ситуирани съответно във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания), като всички дейности се осъществяват от координаторите, работещи в тези регионални офиси.

Основните целеви групи са:

  • Структурите на програми ИНТЕРРЕГ, в т. ч. представители на управляващи и одитни органи, съвместни секретариати, национални органи, звена за контрол, комитети за наблюдение и т.н.;
  • Национални/Регионални заинтересовани страни, в т. ч. представители на национални/регионални програми, звена за контакт, координационни структури на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, представители на Европейски обединения за териториално сътрудничество (ЕОТС), ключови партньори по специфични теми, като прилагането на териториални инструменти за развитие.
  • Широк кръг заинтересовани страни в ЕС, като европейски институции и организации, финансиращи програми, както и местни власти, граждани, медии, университети и др.