ИНТЕРАКТ ІV 2021-2027 - Териториален обхват

Програма ИНТЕРАКТ IV обхваща всичките 27 държави-членки на Европейския съюз и държавите-партньори Норвегия и Швейцария.