ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 - 2027 - Лица за контакт

Национален орган
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
ул. "Стефан Караджа" № 9
София, България  
тел: +359 2 9405 487
na-gr-bg@mrrb.government.bg

 

Цветомир Цанев, началник

Отдел „Програми Интеррег“
Тел: +359 (2) 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg

 

Райна Попова
тел: +359 2 9405 548
rpopova@mrrb.government.bg

 

Валентин Трифонов
тел. +359 2 9405 552
VTrifonov@mrrb.government.bg

 

Първо ниво на контрол

Виктор Стоянов

Тел: +359 2 9405 574

vstoyanov@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Виктория Николова

тел.: +359 2 9405 536

viktoria.nikolova@mrrb.government.bg

 

Информационно звено – гр. София
Димана Садонкова, сътрудник ИНТЕРРЕГ

София, ул. "Стефан Караджа", № 9
тел: +359 2 9405 557
DSadonkova@mrrb.government.bg 

 

Информационно звено - гр. Смолян
Величка Костадинова, експерт

4700 Смолян, бул. България, 14, офис 309
тел. +359 301 81209
VKostadinova@mrrb.government.bg

 

Управляващ орган
Министерство на развитието и инвестициите на Република Гърция
бул. „Георгикис Схолис“, 65, 57001 Солун, Гърция
тел: +30 2310 469600 факс: +30 2310 469602
interreg@mou.gr 
http://www.interreg.gr

 

Съвместен секретариат
Бул. „Георгикис Схолис“, 65, 57001 Солун, Гърция
тел: +30 2310 024040  
факс: + 30 2310 469623
jts_grbg@mou.gr