ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 - 2027 - Структури на управление

Управляващ орган – Министерство  на развитието и инвестициите на Република Гърция. Управляващият орган е отговорен за изпълнението на Програмата в съответствие с принципите за добро финансово управление.

Национален орган – Съгласно Решение № 712 на Министерския съвет от 6 октомври 2020 г. дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпълнява функциите на Национален орган по програмата. Основните функции, които изпълнява Националния орган са осигуряване на системата за първо ниво на контрол на разходите извършени от българските бенефициенти.

Комитет за наблюдение – аналогично на предходните програмни периоди, основният орган за взимане на решения по Програмата и мониторинг изпълнението на програмните цели и резултати е Комитет за наблюдение.

Съвместен секретариат и Информационни звена – Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани от Съвместния секретариат и информационни звена, който ще предоставят на заинтересованите лица информация относно публикуваните поканите и изискванията за кандидатстване, както и подкрепа на бенефициентите при изпълнение на проектите.