ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 - 2027 - Приоритети

Приоритет 1 – По-устойчив и зелен трансграничен регион (ЦП2 По-зелена Европа)

  • Специфична цел - iv): Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи
  • Специфична цел - vi): Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика
  • Специфична цел - vii): Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Приоритет 2 – По-достъпен трансграничен регион (ЦП 3 По-добре свързана Европа)

  • Специфична цел - ii) Развитие и засилване на устойчива, устойчива на изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност

Приоритет 3 – По-приобщаващ трансграничен регион (ЦП 4 По-социална и по-приобщаваща Европа)

  • Специфична цел - ii): Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда
  • Специфична цел - vi): Засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации