ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 - 2027 - Бенефициенти

Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както неправителствени публични и частни организации и търговски дружества.

Предвижда се обявяване на ограничени покани насочени към малки и средни предприятия (МСП), чрез прилагане на инструмента „фонд за малки проекти“