ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 - 2027 - Цели

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2021-2027 цели постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

Ще бъдат подпомагани съвместни проекти насочени към подобряване на свързаността, предотвратяване на рискове, произтичащи от климатичните изменения, опазване на околната среда, насърчаване на равния достъп до образование и насърчаване на интегрираното развитие на трансграничния регион.