ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Основни целеви групи и бенефициенти

Основни целеви групи на програма Euro-MED за периода 2021-2027 г. са национални, регионални и местни публични власти отговорни за изработването на съответните политики. Предвидените дейности са насочени основно към повишаване на капацитета на публичната администрация по отношение на координационните процеси и взимането на решения, с цел постигане на по-голяма свързаност на политиките на национално и транснационално ниво. В допълнение, целевата група на програмата включва представители на гражданското общество, организации в подкрепа на опазването на околната среда, организации в подкрепа на бизнеса, университети, образователни и изследователски центрове, неправителствени организации, и др.