ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Структури на управление

Структурите за управление на програмата са разположени на територията на  Република Франция. Управляващ орган на програмата е Регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг, Марсилия. Одитен орган на програмата е Междуведомствена комисия за координация на контрола и дейностите съфинансирани от Европейския съюз, Париж, като се предвижда създаване на група на одиторите към Одитния орган

Държавите-участнички номинират национални органи, чиито основни функции са насочени главно към осигуряване на системите за контрол на разходите извършени от бенефициентите ситуирани на тяхна територия, сключване на договори за националното съфинансиране (с партньорите по одобрените за финансиране проекти) и извършване на разплащания по тях.

Национален орган за Република България е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Комитет за наблюдение: Основен орган за взимане на решения. Главната му задача е осигуряване на качественото и ефективно изпълнение на програмата, включително одобрение на проектите за финансиране. Състои се от представители на всички участващи страни в програмата.

Съвместен секретариат: Съвместният секретариат оказва оперативна помощ на Управляващия орган, Комитета за наблюдение, Националните органи и звена за контакт по програмата.