ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Програмни приоритети

Програмата има три приоритета:

Приоритет 1 „Smarter MED“ – По-интелигентен Средиземноморски регион;

  • специфичен приоритет: "Повишаване на капацитета за изследвания и иновации и въвеждане на напреднали технологии";

Приоритет 2 “Greener MED“ – По-зелен Средиземноморски регион

  • специфичен приоритет: "Насърчаване на прехода към кръгова и ефективна по отношение на ресурсите икономика";
  • специфичен приоритет: "Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия" ;

Приоритет 3 „MED Governance“ – Добре управляван средиземноморски регион

  • специфичен приоритет „Дейности в подкрепа на по-добро управление на сътрудничеството“;

За изпълнение на приоритетите и оптимизиране на резултатите, програма Euro-MED използва 4 тематични области (наречени мисии). Околната среда е в основата на всяка мисия. Всеки подкрепен проект трябва да допринесе за една мисия, в рамките на един от специфичните приоритети, избрани от програмата.

  • Мисия 1: Иновативна устойчива икономика;

Проектите по тази мисия ще увеличат капацитета на публичните и частните организации за прилагане и координиране на регионални иновационни стратегии и ще засилят конкурентоспособността на МСП, като ускорят прехода към кръгова и устойчива икономика.

  • Мисия 2: Природно наследство;

Проектите в рамките на тази мисия ще насърчават мерки за смекчаване на изменението на климата и адаптиране; за насърчаване на устойчивото управление на природните ресурси,  и възстановяването на деградирали екосистеми.

  • Мисия 3: Зелени жилищни площи;

Тази група проекти ще допринася за развитието на по-екологични жилищни зони и ще работи за минимизиране на въздействието върху Средиземноморието и глобалната климатична система, като се фокусира върху замърсяване на въздуха, енергия и мобилност;

  • Мисия 4: Устойчив туризъм.

Проектите ще се занимават с развитието на устойчивия туризъм: насърчаване на туризма, интегриран в кръговата икономика, отчитане на устойчивостта на екосистемните услуги с помощта на иновационни технологии, както и насърчаване на опазването на природните ресурси и културното наследство.