ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Лица за контакт

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

 

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
София, ул. "Стефан Караджа" № 9 

Цветомир Цанев, началник

Отдел „Програми Интеррег“
Тел: +359 (2) 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg  

 

Първо ниво на контрол
Виктор Стоянов

Тел: +359 2 9405 574

vstoyanov@mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат (Joint Secretariat)

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
27, Place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20 – France

E-mail: programme_med@maregionsud.fr
Tel.: +33 4 91 57 51 31