Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 - Цели

Програма ИНТЕРАКТ III е хоризонтална програма насочена към подпомагане на доброто управление и изпълнение на всички програми за териториално сътрудничество, включително тези по външните граници на Европейския съюз, финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ II и програмите, финансирани по Европейския инструмент за съседство.

Основната цел на програмата през периода 2014 – 2020 г. е да се засили ефективността на политиката на сближаване като се насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и новаторски подходи по отношение на изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.