Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 - Бенефициенти

Бенефициенти по програмата са четирите децентрализирани звена - във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания) като всички дейности се осъществяват от координаторите, работещи в тези регионални офиси.

Основните целеви групи са:

- програмни ръководители / служители в програми за териториално сътрудничество, включително програми, които се изпълняват по външните граници на Европейския съюз, финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ ІІ, и програми, финансирани от Европейския инструмент за съседство

- национални / регионални заинтересовани страни

- заинтересовани страни в целия Европейски съюз, с които ще се взаимодейства само доколкото това е необходимо за целите на сътрудничеството.