Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 - Приоритетни оси

Приоритетна ос 1 „Предоставяне на услуги“.

Специфична цел 1.1 „Подобряване на капацитета за управление и контрол на програмите за европейско териториално сътрудничество“

Специфична цел 1.2 „Подобряване на капацитета на европейското териториално сътрудничество за идентифициране и разпространяване на резултатите от програмите“

Специфична цел 1.3 „Подобряване на капацитета на европейското териториално сътрудничество за прилагане на иновативни подходи“

Приоритетна ос 2 „Техническа помощ“ ще включва широк спектър от дейности и инструменти на различните органи за управление, изпълнение и контрол, с цел постигне максимална ефективност и ефикасност на управлението, координацията, контрола и одита на програмата.