Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Бюджет

Общият бюджет на програмата е 96.3 млн. евро, осигурени чрез чрез ЕФРР, 28-те страни членки, Норвегия и Швейцария. Финансирането на българските партньори се осъществява с Европейски средства и национален принос, в съотнощение 85% (ЕФРР) и 15% под формата на национално съфинансиране, предоставяно чрез МРРБ.

Бюджетът на Приоритетна ос 1 „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“ е 88.2 млн. евро, а този на Приоритетна ос 2 „Техническа помощ“, 8.1 млн. евро.