Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Цели

Следвайки успеха на Програмите УРБАКТ I и УРБАКТ II, УРБАКТ ІІІ (2014-2020) е част от програмите за Европейско териториално сътрудничество, която е разработена целево да финансира дейности за насърчаване на устойчивото интегрирано градско развитие в Европейските градове и също така да допринесе за осъществяването на приоритетите от стратегия ЕВРОПА 2020. Програмата е инструмент на политиката на сближаване. Основната цел е обмяната на опит и познания между местните власти и градове чрез изграждането на целенасочени градски мрежи. Мрежовите партньори са поканени съвместно да разработват прагматични решения на общи градски проблеми и предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения, базирани на основата на холистичен подход.