Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Приоритетни оси

Приоритетна ос 1 „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“

Приоритетна ос 2 „Техническа помощ“

Основният фокус е поставен върху изпълнението на 4 основни цели, както следва:
        1. Капацитет за прилагане на политики: Подобряване на капацитета на местните власти (градове) за разработването и изпълнението на интегрирани градски стратегии и действия;
        2. Създаване на политики: Подпомагане на местните власти (градове) в процеса по създаване на интегрирани градски стратегии (планове) и действията им в постигането на устойчиво развитие;
        3. Изпълнение на политики: Подобряване на изпълнението на интегрираните и устойчиви градски стратегии(планове) и дейности за устойчиво градско развитие.
        4. Изграждане и споделяне на опит (познания): Осигуряване на достъп и познания (ноу-хау) на практикуващите и лицата, определящи политиките на всички нива, свързани с повишен достъп и споделяне на „УРБАКТ“ тематичен опит и знание в насърчаването на всички аспекти на устойчиво градско развитие с цел подобряване на градските политики.