Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Лица за контакт

Лица за контакт от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9
София, България  

Мариус Младенов

Тел: + 359 (2) 9405 697
MMladenov@mrrb.government.bg  

Първо ниво на контрол
Лиза Каменова
Тел: + 359 (2) 9405 594
LKamenova@mrrb.government.bg 

Марта Тотева

тел.: +359 2 940 55 56

mttoteva@mrrb.government.bg

Национално звено за контакт по програма УРБАКТ ІІІ за Република България:
Националното сдружение на общините в Република България
1111 София ул. “Голаш” № 23
Телефон: +359 2 943 4467/8
Факс:+359 2 943 4431 

Лице за контакт:
Симеон Петков
s.petkov@namrb.org
http://urbact.eu/urbact-in-bulgaria