ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 - Целеви групи и бенефициенти

Бенефициенти на програмата Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027 са публичната администрация, бизнес средите, неправителствени организации, университети, научноизследователски институции, представители на гражданското общество, организации в подкрепа на опазването на околната среда, организации в подкрепа на бизнеса.