ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 - Цели

За периода 2021-2027 г. двете партниращи държави приеха прилагането на нов подход в стратегическото планиране и изпълнение на съвместните инвестиции в трансграничния регион, а именно подход и политика, ориентирана към местните нужди (подход „отдолу-нагоре“), която дава гъвкавост, има потенциал да стимулира развитието и растежа в региона и дава власт на местните общности да определят сами приоритетните за региона инвестиции. В допълнение, в рамките на програмата Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027 се предвижда и подкрепа за предефинирани проекти със стратегически характер за целия регион, които изпълняват национални стратегии и планове за действие в избрани сектори.