ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 - Структури на управление

Управляващ орган: Министерството на развитието, благоустройството и администрацията на Румъния

Национален орган: Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), България

Одитен орган: Румънска сметна палата и Група на одиторите (представители на Румънска сметна палата и на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС“ в България)

Комитет за наблюдение – основен орган за взимане на решения по Програмата. Съвместен секретариат: съвместна структура в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш, Румъния

Информационни звена в България: Структури в рамките на МРРБ