ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 - Програмни приоритети

Тематична концентрация:

Цел на политиката (ЦП) /

Интеррег Специфичната цел  (ISO)

Специфична цел (СЦ)

ЦП3. По-добре свързана Европа – мобилност и регионална ICT  свързаност

СЦ (iii) Развитие и засилване на климатична устойчивост на изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност

ЦП2  По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа

СЦ(vi) Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи

СЦ(vii) Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

ЦП4. По-социална и по-приобщаваща Европа — реализиране на Европейския стълб на социалните права

СЦ (ii). Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда

ЦП5 Европа по-близо до гражданите

СЦ (ii) Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в райони, различни от градските райони

На база разработен териториален анализ, след проучване на нуждите и възможностите на трансграничния регион и проведено допитване до заинтересованите страни, бяха избрани четири приоритета. По тях ще бъдат подпомагани съвместни проекти насочени към подобряване на свързаността, предотвратяване на рискове, произтичащи от климатичните изменения, опазване на околната среда, насърчаване на равния достъп до образование и насърчаване на интегрираното развитие на трансграничния регион. Поставените цели на програмата са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на регионална политика, в т.ч. Териториалния  дневен ред 2030, Европейския зелен пакт и др. За да изпълни тези цели, програмата ще финансира проекти с трансгранично измерение,  в основата на което са четирите приоритета на програмата, както следва:

Приоритет 1 „Добре свързан регион“ (ЦП-3) на програмата е насочен към подкрепа на стратегически проектни предложения в две области: 1) подобряване на железопътната свързаност и 2) подобряване на условията за навигация по р. Дунав.

Избрана е Специфична цел: 3 (iii) Развитие и засилване на климатична устойчивост на изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност

Приоритет 2 „По-зелен регион“ (ЦП2 ) на програмата е насочен към намаляване на рисковете, засягащи района, и за насърчаване на адаптирането към изменението на климата в съответствие с целите на Зелената сделка, за да се сведе до минимум икономическото, социалното и екологичното въздействие, породено от изменението на климата, както към подпомагане на действия за подобряване и опазване на биоразнообразието, насърчаване на активното участие на гражданското общество и прилагане на съвместни решения за опазване и възстановяване на природата и биоразнообразието в опит за борба с неустойчивите човешки дейности, които причиняват влошаване на околната среда в целия регион. Избрани са следните специфични цели:

Специфична цел: (vi) Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи

Специфична цел: (vii) Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Приоритет 3 „Образован регион“ (ЦП 4) на програмата подкрепя действия за засилване на трансграничното сътрудничество в областта на образованието и обучението, за създаване на нови възможности за трансгранична мобилност и съвместни действия за увеличаване на достъпа и участието в образование и обучение, включително за групи в неравностойно положение (лица с ниско ниво на образование и / или засегнати от бедност).

Специфична цел (ii). Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда

Приоритет 4 „Интегриран регион“ (СЦ5) на програмата подкрепя интегриран подход за икономическото развитие на региона, базирайки се на маршрута EuroVelo 6. Ще бъде предвидена и пряка подкрепа за местните малки и средни предприятия. 

Специфична цел (ii) Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в райони, различни от градските райони