ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро – Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027

Програма „Евро –Средиземноморски басейн“ (EURO MED) 2021-2027 е нова програма за териториално сътрудничество на Европейския съюз, създадена в резултат на решението на Европейската комисия за преустановяване на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 и за разширяване на програмната територия на програмата за транснационално сътрудничество Интеррег „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (EURO-MED).

Програмата подкрепя сътрудничеството през средиземноморските граници и предоставя средства за проекти, разработени и управлявани от публични администрации, университети, частни и граждански организации.

Програмата обединява партньори от 10 страни-членки на Европейския съюз (България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания), както и четири държави кандидат-членки на ЕС – Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина, или общо 69 региона от ниво 2 (NUTS 2). Република България участва с цялата си територия в програмата.

Общият бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. възлиза на близо 294 милиона евро.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат местни, регионални и национални публични органи/институции, органи на публичното право, публичноправни организации. Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат бенефициери при определени условия.

 

Повече информация за програмата можете да намерите на https://interreg-euro-med.eu/en/

 

Предстои одобрение от Европейската комисия