ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро – Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Лица за контакт

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул. "Стефан Караджа" № 9 

 

Отдел „Програми Интеррег“

Цветомир Цанев
Тел: +359 2 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg 

 

Първо ниво на контрол
Виктор Стоянов

Тел: +359 2 9405 574

vstoyanov@mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат (Joint Secretariat)

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
27, Place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20 – France

E-mail: programme_med@maregionsud.fr
Tel.: +33 4 91 57 51 31