ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 - Цели

Основната цел на Програма УРБАКТ IV е да насърчи обмена на знания и добри практики между градовете и да подпомогне тяхното интегрираното устойчиво развитие за подобряване на градските политики и ефективността на политиката на сближаване в градовете.

Европейската правна рамка определя три основни задачи за УРБАКТ IV, поставяйки акцент върху устойчивото градско развитие и териториалните стратегии в рамките на инструментите на политиката на сближаване, които са налични за подпомагане на градовете при проектирането и прилагането на техните урбанистични политики:

  • обмяна на опит, иновативни подходи и изграждане на капацитет във връзка с идентифицирането, трансфера и капитализирането на добрите практики за интегрирано и устойчиво градско развитие, като се вземат предвид връзките между градските и селските райони
  • подкрепа на дейности за устойчиво градско развитие, в съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) 2021/1058.
  • Подкрепените по програмата УРБАКТ IV дейности, следва да бъдат разработени като допълват по координиран начин Европейската градска инициатива, съгласно член 12 на Регламент (ЕС) 2021/1058.