Обяви

Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУП на община Долни Чифлик
21 март 2022 | 17:18
Обявление за отчуждаване на имоти в село Калояновец
11 февруари 2022 | 10:35
Обявена е Покана за проектни предложения за средствата от Европейския инструмент за съседство по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
27 януари 2022 | 12:33
Обявление за отчуждаване на частни имоти на територията на община Братя Даскалови
26 януари 2022 | 10:23
Отворена покана по туининг програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“ (Town twining between Turkey and EU-II: Twining for a green future)
11 януари 2022 | 17:03
Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната териториална стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия
14 декември 2021 | 09:07
Заповед № РД-02-14-1055/10.12.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството
13 декември 2021 | 13:01
Удължава се крайният срок на кампанията за набиране на проектни идеи по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония за програмен период 2021 – 2027 г.
07 декември 2021 | 13:16
Обявление за отчуждаване на имоти в землището на с. Церковски
03 декември 2021 | 12:22
По програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Териториалната стратегия за интегрирани мерки
19 ноември 2021 | 17:38
Обявление за отчуждаване на имото за участък от АМ "Хемус"
19 ноември 2021 | 11:18
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 4 „Прелез на км 17+008 з на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2" , в землищата на село Рогош, село Скутаре и село Трилистник
16 ноември 2021 | 15:47